Charakteristika LS

Lesní správa Opava vznikla 1. 7. 1992 při transformaci lesního hospodářství v České republice z Lesního závodu Opava a od 1.1.2020 k ní přibyly tři revíry ze zrušené lesní správy Ostrava. Organizačně spadá pod Oblastní ředitelství severní Morava. LS se nachází v severní části Moravskoslezského kraje. Na severu hraničí s Polskou republikou, na východě s LS Jablunkov, na jihu s LS Vítkov a a na západě s LS Bruntál.

Svojí katastrální rozlohou 107 687ha zasahuje do jedenácti obcí s rozšířenou působností a to Opava, Bruntál, Vítkov, Kravaře, Hlučín, Ostrava, Bílovec, Bohumín, Havířov, Karviná a  Orlová. Území lesní správy je členěno na 14 revírů. K 1. 1. 2021 obhospodařuje přímou správou porostní půdu cca 16 800 ha lesních pozemků a 183 ha ostatních pozemků, nebo vodních ploch, trvalých travních porostů, stavebních pozemků a zahrad. Lesnatost dosahuje 15 %.

Přírodní podmínky:

LHC Opava zaujímá na východě velké území Slezské nížiny, které směrem na západ a jih přechází do vrchovinného charakteru. Tato část již patří do předhůří Nízkého Jeseníku a svým geomorfologickým charakterem je dost odlišná od východní části.

V oblasti LS je zastoupen 1. až 5.  lesní vegetační stupeň (LVS).

Průměrná roční teplota: se pohybuje kolem 7°C, průměrné roční srážky se pohybují od 500 do 700 mm.

Na území LS jsou v posledních letech patrné výrazné změny v klimatu. Jedná se především o tyto klimatické charakteristiky:

  • Nárůst průměrných ročních teplot a také teplot v období IV.-IX. A zvláště V.až VIII.
  • Pokles ročních srážkových úhrnů i srážkových úhrnů v období IV.- IX.
  • Nárůst roční délky slunečního svitu a významný nárůst délky slunečního svitu v období IV.– IX, zvláště v měsících V. a VIII.
  • Významný nárůst absolutních ročních četností dnů s průměrnou denní teplotou +0°C, +5°C, +8°C, +10°C
  • Výskyt vláhového deficitu ve všech sledovaných obdobích
  • Snižování hodnot vláhové bilance (sestupný trend) v letech 1984-2020
  • Vodní režim v oblasti LS Opava postupně přechází v posledním desetiletí do režimu výparného, kdy atmosférické srážky jsou nižší než výpar

Všechny tyto charakteristiky mají neblahý vliv na zdravotní stav SM a jsou spolu s dalšími vlivy jednou z příčin jeho chřadnutí na území.

 

Plošné zastoupení dřevin v %:

Lesy na území národních přírodních rezervacích, přírodních rezervacích, národních přírodních památkách, přírodních památkách:

NPR Kaluža, PR Černý les u Šilheřovic I. a II., NPP Landek, PP Turkov, PR Hraniční meandry Odry, PP Niva Olše – Věřňovice, PP Heřmanický rybník, PR Koutské a Zábřežské louky, PR Hořina, PR Hněvošický háj, PP Hranečník, PR Hvozdnice, PR Dařanec a PP Hůrky.

Na lesní správě Opava bylo státní správou uznáno celkem 16 vlastních honiteb. Vyskytuje zejména zvěř srnčí, černá, daňčí, jelení a mufloní.

Na celém území se nachází celá řada naučných a turistických stezek. K další podpoře a rozvoji celospolečenských funkcí lesů slouží „Program 2025 – zajištění veřejného zájmu u LČR“. Z těchto prostředků je financována obnova a údržba turistických a naučných stezek, studánek, odpočinkových míst, péče o památné a významné stromy a aleje.